ยินดีต้อนรับสู่เว็บ BIT


วัตถุประสงค์

      การทดสอบวัดความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนักศึกษาแรกแข้า Basic Information Technology Test (BIT) มีจุดประสงค์คือต้องการเตรียมความพร้อม ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่นักศึกษา สำหรับการเข้าศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย


วิธีการสอบ

       จะมีการให้ความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศเช่น ความรู้และทักษะการใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปทางด้านสำนักงานเบื้องต้น การใช้งาน Internet และ e-mail ของมหาวิทยาลัย การสอบจะมีช่วงท้ายของการทดสอบ


ผลการสอบ

       ผู้ที่ไม่ผ่านการทดสอบ จะไม่มีสิทธิสอบคอมพิวเตอร์ก่อนจบการศึกษา (EIT)
ประกาศอบรมสอบซ่อม BIT ครั้งที่ 4 ภาค 3 ปีการศึกษา 2560

    
HyperLink
   

    ลงทะเบียนอบรมสอบซ่อม
   HyperLink    ลงทะเบียนสอบ คลิ๊กที่นี่ ...login เข้าระบบ
 
                    พิมพ์แบบฟอร์มขอชำระเงิน คลิ๊กที่นี่ ...

    วันเวลาอบรมสอบซ่อม

            19 กรกฎาคม 2561             เวลา 09.00-12.00

    สถานที่อบรมสอบซ่อม

            ห้อง E-learning ชั้น 3 อาคารยุพราชวิทยมงคล(หอสมุด)
   
    ข้อปฎิบัติวันสอบ
       
            1. แต่งกายชุดนักศึกษา
            2. ใช้บัตรนักศึกษาหรือ ใช้ใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียนพร้อมกับบัตรประชาชน เพื่อยืนยันตัวตน
            3. นักศึกษาต้องดูแลทรัพย์สินของตนเองและปิดเครื่องมือสื่อสารในขณะเข้ารับการทดสอบ    สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

             Tel. 053-776020 ต่อ 114,108 ยอดชัย, ปรัชญา, พีระ
             Tel. 053-776020 ต่อ 115  ประสิทธิ์, กฤษฎา
             Tel. 053-776020 ต่อ 0, 119  ณัฐฐาพร, รัชดาพร 

            Facebook OIT EIT  Facebook BIT EIT


    เกี่ยวกับการสอบภาษาอังกฤษ/ภาษาไทยแรกเข้าและก่อนจบ (OET, EET/BTT, ETT) โปรดติดต่อ สถาบันภาษา ฯ

             Tel. 053-776000 ต่อ 1216
             Tel. 053-776031
             เว็บลงทะเบียนสอบภาษาอังกฤษ/ไทย

ขั้นตอนการลงทะเบียนอบรมสอบซ่อม BIT

 

       
      1. ลงทะเบียนใน Website  ตามเวลาที่กำหนด ให้ Log In  เข้าระบบเพื่อลงทะเบียน

      2. พิมพ์แบบฟอร์มขอชำระเงินที่ปรากฎในหน้าลงทะเบียน
 
      3. นำแบบฟอร์มขอชำระเงินไปยื่นชำระเงินที่ กลุ่มงานการเงิน กองคลัง สำนักงานอธิการบดี เวลา 8.30-15.00 น.

      4. มาสอบตามช่วงเวลาที่ได้เลือกไว้

      5. ประกาศผลสอบในเมนู   ผลสอบ

*ขณะนี้เปิดลงทะเบียนซ่อม


ปฏิทินการสอบ BIT ตลอดปีการศึกษา 2560


ปฏิทินการสอบ BIT ปีการศึกษา 2560  
วันที่ กิจกรรม หมายเหตุ
1 ก.ย. 60 - 3 ต.ค. 60 เปิดลงทะเบียน
4-6 ต.ค 60 สอบซ่อม BIT ครั้งที่ 1/60 กลางภาค 1/60
1 พ.ย. 59 - 6 ธ.ค. 60 เปิดลงทะเบียน  
7 ธ.ค. 60 สอบซ่อม BIT ครั้งที่ 2/60 ปลายภาค 1/60
1 ม.ค. 61 - 18 เม.ย. 61 เปิดลงทะเบียนแล้ว ตลิ๊กที่นี่...  
20 เม.ย. 61 สอบซ่อม BIT ครั้งที่ 3/61  ภาค 2/60 นศ.  
1 มิ.ย. 60 - 18 ก.ค.61 เปิดลงทะเบียน  
19 ก.ค.61 สอบซ่อม BIT ครั้งที่ 4/60 ภาค 3/60