เงื่อนไขและข้อตกลง


1. การทดสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนักศึกษาแรกเข้า (BIT) ให้สอบได้ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 เป็นต้นไป

2. กรณีนักศึกษาสอบไม่ผ่าน จะต้องลงทะเบียนสอบซ่อมและชำระค่าธรรมเนียมก่อนการสอบทุกครั้งๆ ละ 100 บาท ตามประกาศของมหาวิทยาลัย ฯ

3. การปฏิบัติตนในการสอบ

-   กรณีไม่มีบัตรนักศึกษาให้ใช้บัตรที่มีรูปตัวเองซึ่งทางราชการออกให้ เช่นบัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ฯ เพื่อเข้ารับการทดสอบ
-   นักศึกษาที่แต่งกายไม่สุภาพไม่อนุญาตให้เข้ารับการทดสอบ
-   นักศึกษาต้องดูแลทรัพย์สินของตนเองและปิดเครื่องมือสื่อสารในขณะเข้ารับการทดสอบ

4. เมื่อลงทะเบียนไปแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือยกเลิกได้ โปรดตรวจสอบวันเวลาสอบให้ถูกต้อง