เงื่อนไขและข้อตกลง


1. การทดสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนักศึกษาแรกเข้า (BIT)
    ถ้าเป็นการสอบซ่อม ทุกชั้นปีที่ยังไม่ผ่านการทดสอบจะลงทะเบียนได้ (ยกเว้นรหัสปีล่าสุดซึ่งจะต้องสอบรอบฟรีก่อน)
    ถ้าสอบรอบฟรี น.ศ. ปีล่าสุดเท่านั้นถึงจะลงทะเบียนได้

2. การลงทะเบียนสอบซ่อม ต้องชำระค่าธรรมเนียมก่อนการสอบทุกครั้งๆ ละ 100 บาท ตามประกาศของมหาวิทยาลัย ฯ

3. การปฏิบัติตนในการสอบ
การณีสอบ online
-  ให้เข้าห้อง goole meet (อยู่หน้าเว็บ) ตามวันเวลาสอบ
-  แสดงบัตรนักศึกษาหรือบัตรประชาชน ใบขับขี่ ฯ เพื่อยืนยันตัวตน
-  หากเป็นการสอบซ่อม ต้องแสดงใบเสร็จรับเงินด้วย

กรณีสอบในห้องสอบ onsite
-   ไม่มีบัตรนักศึกษาให้ใช้บัตรที่มีรูปตัวเองซึ่งทางราชการออกให้ เช่นบัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ฯ เพื่อเข้ารับการทดสอบบ
-   นักศึกษาที่แต่งกายไม่สุภาพไม่อนุญาตให้เข้ารับการทดสอบ
-   นักศึกษาต้องดูแลทรัพย์สินของตนเองและปิดเครื่องมือสื่อสารในขณะเข้ารับการทดสอบ
-   สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า และคัดกรองอุนหภูมิก่อนเข้าสอบ

4. เมื่อลงทะเบียนไปแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือยกเลิกได้ โปรดตรวจสอบวันเวลาสอบให้ถูกต้อง